Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur HeadBrands AB, org.nr 556661-3658, (”HeadBrands”) behandlar dina personuppgifter via THE LOOK. THE LOOK är vårt affiliatesystem som koppar ihop din salong med kunden för att möjliggöra bättre och enklare försäljning av bland annat hårvårdsprodukter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” i denna policy avses HeadBrands.

Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt sätt, vilket bl.a. innebär att:

  • Vi behandlar personuppgifter på ett korrekt och öppet sätt.
  • Vi inhämtar personuppgifter för de berättigade ändamål (syften) som anges i denna policy, och behandlar inte personuppgifterna på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
  • De personuppgifter vi behandlar är korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
1. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

HeadBrands är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2. om vem behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

  • Medlemmar och samarbetspartners, dvs. privatpersoner som är företrädare för våra befintliga eller framtida medlemmar/samarbetspartners.
  • Leverantörer, privatpersoner som är företrädare för våra leverantörer.
3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi kan komma att behandla både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

3.1 För dig som är ställföreträdare för medlem, samarbetspartner eller leverantör

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som medlem, samarbetspartner eller leverantör, eller företrädare för sådan:

  • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, och e-postadress,
  • IP-nummer och information om din användning av HeadBrands webbplats,
4. varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

4.1 För företrädare eller kontaktperson för en organisation som är medlem, samarbetspartner eller leverantör till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen du företräder.

4.2 Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som ställföreträdare för medlem, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bl.a. nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via e-post m.m. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta ditt företags behov samt marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att HeadBrands har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter som behandlas till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1 Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Vi sparar uppgifter om dig som ställföreträdare medlem, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bl.a. för att administrera eventuella garantier, försäkringar eller reklamationsfrister, för att följa lagkrav, för hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot HeadBrands men som inte härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran eller när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse. HeadBrands förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas. Tredje part blir, beroende på omständigheterna, antingen självständigt personuppgiftsansvarig, med HeadBrands gemensamt personuppgiftsansvarig eller HeadBrands personuppgiftsbiträde.

7. hur och var lagrar vi dina personuppgifter?

7.1 HeadBrands vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

7.2 HeadBrands kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att personuppgifterna fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna även utanför EU/EES.

8. Cookies

8.1 När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

8.2 Vi använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

8.3 Vi sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll på webbplatsen. Om du väljer att blockera cookies, kan detta dock försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

9. Profilering

HeadBrands kan komma att behandla dina personuppgifter genom profilering, såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp m.m. för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning, kan vi dock alltjämt fortsätta behandla dina personuppgifter.

10. VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

10.1 Rätt till tillgång – Du har rätt att vända dig till oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära information om bl.a. ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. HeadBrands kommer att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

10.2 Rätt till rättelse och begränsning – Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Om du anser att HeadBrands behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

10.3 Rätt till radering – Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bl.a. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke som återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

10.4 Rätt att invända – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

10.5 Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit HeadBrands och lagra uppgifterna eller föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

10.6 Rätt att lämna in klagomål – Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm,
datainspektionen@datainspektionen.se

11. Ändringar av policyn

HeadBrands förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer HeadBrands informera om detta på lämpligt sätt.

12. Kontakta Headbrands

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta HeadBrands kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Kontaktuppgifter

Namn: Christian Nilsson, HeadBrands AB

E-postadress: christian.nilsson@headbrands.se